ឧក្រិដ្ឋជន

ឧក្រិដ្ឋជន
Soyo: 9.7
2020 year
Cambodia
G
Description
ជារឿងបែបសើបអង្កេតនៃក្រុមសើបអង្កេត CID មួយក្រុម ដែលខិតខំស្រាវជ្រាវរឿងក្តីឃាត្តកម្មជាច្រើនដែលពោរពេញទៅដោយអថកំបាំង។ ពួកគេមានសមត្ថភាពឆ្លាតវៃក្នុងការស្រាវជ្រាវរឿងក្តីនិមួយៗ ក៏ប៉ុន្តែ ឃាត្តករនិងជនល្មើសក៏មានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យក្រុម CID នេះស្ទើរតែរកផស្តុតាងមិនបានតាមមិនទាន់។ ចង់ដឹងណាស់ថាតើអំពើឃាត្តកម្មដែលបានកើតឡើងដោយសារអ្វី ហើយធ្វើឡើងដោយអ្នកណា? តើក្រុមសើបអង្កេត CID អាចតាមដានបានដឹងដែរឬទេ?
Original title: Usual Suspect
Languages: Khmer

Recommended