ប្រអប់សំបុត្រចោលទុក្ខ

ប្រអប់សំបុត្រចោលទុក្ខ
Soyo: 9.1
2019 year
Cambodia
G
Description
ការប្រកាន់បែងចែកវណ្ណៈរវាងមិត្តរួមថ្នាក់ ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើបាបមនុស្សស្លូតត្រង់។ ធាវីដែលជាមនុស្សស្រីដែលរងការអាម៉ាសដោយការជ្រុលខ្លួនជាមួយសត្យាដែលជាសង្សារនៅក្រោមល្បិចកល់ផ្សំគំនិតរបស់មិត្តរួមថ្នាក់ ហើយក៏ព្យាយាមគេចមុខពីសង្សាររបស់ខ្លួនរហូតដល់សត្យាពិបាកចិត្តដើរផឹកស៊ីដូចមនុស្សឡប់សតិ ឈានដល់ការប្រើប្...
Original title: The Mystery In Box
Languages: Khmer

Recommended