ស្រទន់មន្ដស្នេហ៍

Rate

ស្រទន់មន្ដស្នេហ៍

Soyo: 8.2
2017 year
Cambodia
Drama, Romance
G
«ស្រទន់មន្តស្នេហ៍» គឺខ្សែរឿងភាគដែលនិយាយពីស្នេហារវាង ក្មេងស្រី ដែលធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកំព្រាម្នាក់ និង នាយកផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម។ ស្នេហាអាចផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗបាន?
Original title: Srotun​​​ Mon Sne
Languages: Khmer
Season 1