លោកតាស៊ីន ស៊ីសាមុត បែបស្រុកស្រែ ដុំ២

លោកតាស៊ីន ស៊ីសាមុត បែបស្រុកស្រែ ដុំ២

Sin Sisamuth Best Music Sroksre
1960 year
Cambodia
Music
G
មនោសញ្ចេតនាពិរោះៗ លោកតាស៊ីន ស៊ីសាមុត បែបស្រុកស្រែ ដុំ២ Sin Sisamuth Best Music Sroksre ទំនុកច្រៀង/Melody៖ មរតកសំនៀង | Golden Oldie Song ផលិតដោយ៖ ផលិតកម្មស្រីរត្ន័ | SR Production [00:00:00]០១. ចម្ប៉ាបាត់ដំបង / Champa Battambang [00:02:55]០២. វិស្សមកាលក្រុងកែប / Visamakal Krong Kep [00:05:26]...