សារភាពស្នេហ៍តាមខ្យល់​ MV

សារភាពស្នេហ៍តាមខ្យល់​ MV
Soyo: 9.6
2018 year
Cambodia
Description
Sai ធ្វើការក្រៅម៉ោងនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយ នៅពេលដែល Marie បានទទួលអាហារូបករណ៏ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេស។ ពួកគេប្រើប្រាស់ចម្រៀងនិងហ្គីតាដើម្បីទាក់ទងគ្នា ហើយពួកគេស្រមៃថាបានរស់នៅជាមួយគ្នា។ នេះជារឿងគូរស្នេហ៍មួយគូរ ដែរស្រលាញ់គ្នាប៉ុន្តែមិនអាចនៅជិតគ្នាបានបើទោះបីជាបេះដូងនិងព្រលឹងត្រូវបានតភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានគឺបង្កើតពិភពលោកមួយសំរាប់ពួកគេទាំងពីរដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងមួយនេះ បើទោះបីវាមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ។
Original title: Sai And Marie Offical MV
Languages: English

Recommended