ផ្កាស្លា

ផ្កាស្លា
Soyo: 8.8
2020 year
Cambodia
G
Description
ផ្កាស្លាជារឿងភាគ ថ្មីប្លែកទាន់សម័យដែលនិយាយបង្ហាញអំពីតថាភាពនៃជីវិតស្នេហារបស់យុវវ័យសម័យថ្មីមួយចំនួនដែលត្រូវការឯករាជ្យភាពក្នុងការរស់នៅជាពិសេសការជ្រើសរើសគូរអនាគត ។ ការត្រូវការភាពឯរាជ្យភាពរបស់ពួកគេ ក៏នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការទទួលខុសត្រូវនិងសម្ពាតជាច្រើនដែលពួកគេមិនដែលជួប ។
Original title: Pka Sla
Languages: Khmer

Recommended