ចំរៀងជ្រើសរើសពិសេសៗ ប៉ែន រ៉ន សុទ្ធ

ចំរៀងជ្រើសរើសពិសេសៗ ប៉ែន រ៉ន សុទ្ធ
Soyo: 7.7
1960 year
Cambodia
G
Description
ចំរៀងជ្រើសរើសពិសេសៗ ប៉ែន រ៉ន សុទ្វ Pen Ron Songs Collection [00:00:00]០១. ទឹកហូ / Tek Ho [00:02:36]០២. ជើងមេឃពណ៌ខ្មៅ / Cherng Mek Por Kmao [00:06:12]០៣. ជើងមេឃពណ៌ស / Cherng Mek Por Sor [00:08:20]០៤. ម្ទេសណាមិនហិរ / Mtes Na Min Hil [00:11:06]០៥. យំអស់ទឹកភ្នែក / Yom Ors Tek Pnek [00:13:54]០៦...
Original title: Pen Ron Songs Collection
Languages: Khmer

Recommended