ផ្ទះយើង

ផ្ទះយើង
Soyo: 7.0
2019 year
Cambodia
G
Description
ព្រោះចង់បានសុភមង្គលគ្រួសារពេញលេញទើបកូនស្រីសម្រេចចិត្តបង់រំលោះផ្ទះ ហើយនាំឪពុកម្ដាយមករស់នៅជាមួយ។ ដោយសង្ឃឹមថាគាត់ទាំងពីរនឹងសប្បាយចិត្តនៅពេលបានរស់នៅជាមួយកូនស្រី នឹងលេងជាមួយចៅរាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្ដែគ្រប់យ៉ាងមិនដូចការរំពឹងទុកឡើយ
Original title: Our House
Languages: Khmer

Recommended