កញ្ញាស៊ីជម្ពូ

កញ្ញាស៊ីជម្ពូ
Soyo: 10.0
2018 year
Cambodia
G
អ្នកណាខ្លះដែលរៀនចប់ហើយកំពុងរកការងារធ្វើដូចនីកា?​ ប្រាប់មកមានបទពិសោធន៍ម៉េចខ្លះ?​ ហើយចូលធ្វើការដំបូង មាន​crushអ្នកណាអត់?​ ប្រាប់អោយអស់មក ហើយមានជួប boss មហាកូរ​ ចូលធ្វើការមិនទាន់បានពីរថ្ងៃផង​ ធ្វើបាបនីកាដល់ម្លឹង​ ចាំមើលណា!!!
Original title: Office Love
Languages: Khmer

Recommended