មាស ហុកសេង

មាស ហុកសេង
1960 year
Cambodia
G
Description
Meas Hok Seng Collection ច្រៀងដោយ/Artists៖ មាស ហុកសេង | Meas Hok Seng ទំនុកច្រៀង/Melody៖ មរតកសំនៀង | Golden Oldies Song ផលិតដោយ៖ ផលិតកម្មស្រីរត្ន័ | SR Production [00:00:08] 01. ខូចចិត្តត្បិតព្រាត់អូន - Kuch Chet Tbet Prat Oun [00:05:03] 02. លលកញីឈ្មោល​ - Lorklork Nhe Chmol [00:08:14] 03. ស្គា...
Original title: Meas Hok Seng Collection
Languages: Khmer

Recommended