ជ្រើសរើសលោក អ៊ឺង យ៉េង

ជ្រើសរើសលោក អ៊ឺង យ៉េង
Soyo: 9.5
1960 year
Cambodia
G
Description
ជ្រើរើសលោក អ៊ឺង យ៉េង Eng Yen Collection ច្រៀងដោយ/Artists៖ Ing Yen ទំនុកច្រៀង/Melody៖ មរតកសំនៀង | Golden Oldies Songs ផលិតដោយ៖ ផលិតកម្មស្រីរត្ន័ | SR Production [00:00:00] ១. កូលាបកោះកែវ | Kolap Koh Keo [00:05:00] ២. ដងស្ទឹងអារញ្ញ​ | Dong Steung Aranh [00:09:31] ៣. អនុស្សាវរីយ៍ពោធិ៍សាត...
Original title: Ing Yen
Languages: Khmer

Recommended