ខ្នោះបេះដូង

ខ្នោះបេះដូង
Soyo: 8.4
2018 year
Cambodia
G
Description
សាច់រឿងកំប្លែង ដែលលាយឡំនឹងស្នេហាចតុកោណរវាងមនុស្សបួននាក់ គឺ លោក កាន និង កញ្ញា ហារី ព្រមទាំង លោក Daniel និង កញ្ញា ជូលីយ៉ា ដែលជាក្រុមអ្នក Design។ ស្នេហាដែលមានភាពផ្អែមល្ហែម ល្វីងជូចត់ ឈ្លោះគ្នាមើលមុខមិនចំ ជាសត្រូវនឹងគ្នា។
Original title: Cuffing Heart
Languages: Khmer

Recommended