ប្រជុំបទពិរោះៗរបស់ អ្នកស្រី ឈុន វណ្ណា

ប្រជុំបទពិរោះៗរបស់ អ្នកស្រី ឈុន វណ្ណា
1960 year
Cambodia
G
Description
ប្រជុំបទពិរោះៗរបស់ អ្នកស្រី ឈុន វណ្ណា Chunn Vanna Karaoke Collection ច្រៀងដោយ/Artists៖ មាស ហុកសេង | Meas Hok Seng ទំនុកច្រៀង/Melody៖ មរតកសំនៀង | Golden Oldies Song ផលិតដោយ៖ ផលិតកម្មស្រីរត្ន័ | SR Production [00:00:14] 01. ជាតិខ្មែរមានតែសម្តេចឳ - Jeat Khmer Mean Tae Somdach Orv [00:02:29] 02....
Original title: Chunn Vanna Collection
Languages: Khmer

Recommended