អាថ៌កំបាំងត្រីសូល៍

Rate

អាថ៌កំបាំងត្រីសូល៍

Soyo: 8.9
2019 year
Cambodia
Comedy, Action
G
កំពូលលំពែងត្រីសូល៍ទាំងបីគឺមានបារមីរៀងៗខ្លួន ម្នាក់បង្កើត ម្នាក់អភិរក្ស និងម្នាក់ជាអ្នកបំផ្លាញ តើមានរឿងអ្វីបានជាបំផ្លាញទៅវិញ?
Original title: Trey Sol
Languages: Khmer
Season 1