វិបល្លាស

វិបល្លាស
Soyo: 8.3
2018 year
Cambodia
G
Description
រចនាជាវិចិត្រករខ្មែរដែលបានទៅរស់នៅប្រទេស អាមេរិក ហើយត្រឡប់មកខ្មែរវិញដើម្បីដាក់ តាំងស្នាដៃគំនូររបស់នាង។ រចនាមានជំងឺផ្លូវចិត្ត ប៉ូលពីរ ហើយនាងមិនបានលេបថ្នាំទៀត ទាត់តាមវិជ្ចបញ្ចានោះទេ។ នៅពេលរចនាឃើញបុគ្គលិកសាលតាំងគំនូរ សើចចំអករូប របស់នាង ធ្វើអោយរចនាមានសំពាធក្នុងចិត្តហើយក៏សំរេចចិត្តមិនដាក់តាំង ហើយក៏ដកយក គំ...
Original title: Vipalas
Languages: Khmer

Recommended