វិកលចរិត

វិកលចរិត
Soyo: 9.1
2016 year
Cambodia
79 mins, G
សុភាព គឺជាមនុស្សវិកលចរិត ដែលអាចមើលឃើញខ្មោចព្យាយាមសម្លាប់គាត់។ សុភាព គាត់ត្រូវតែនៅក្បែរ វិចិត្រជានិច្ច ហើយគ្រប់ពេល សុភាព ជួបបញ្ហា ពួកគេទាំងពីរនាក់ ត្រូវផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង ដើម្បីលាក់ពួនពីពួកខ្មោចទាំងនោះ។
Original title: Vikalcharet
Languages: Khmer

Recommended