ភាសាបេះដូង

ភាសាបេះដូង
2021 year
Cambodia
7 mins, G
Description
ភាសាបេះដូងជាខ្សែភាគយន្ដខ្លី និយាយអំពីក្ដីស្រលាញ់ខុសពីធម្មតាជាតិ ហើយមានពាក្យខ្លះដែរយើងមិនបាននិយាយ​​ តែវាក៏អាចដឹងដោយបេះដូង...
Original title: Unspoken Langauge
Languages: Khmer

Recommended