បណ្ដាំតាមសេក

បណ្ដាំតាមសេក
Soyo: 9.4
2017 year
Cambodia
10 mins, G
Description
បុរសវ័យក្មេងម្នាក់ចង់ធ្វើឱ្យមិត្តស្រីរបស់គាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអំណោយគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ភ្លាមនោះគាត់បានសំរេចចិត្តទិញសេកមួយក្បាលដែលចេះនិយាយ។ គាត់ក៏បានឱ្យសេកនោះទៅមិត្តស្រីគាត់ ហើយនាងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លំាងណាស់។ មួយសប្តាហ៍ក្រោយមក គាត់បានដឹងរឿងអាថ៍កំបាំងពីសត្វសេក របស់គាត់។ A young man wants to impress his girlfriend with a novel gift and buys a talking parrot for her. He gives her the parrot and she’s very happy. The next week he discovers a secret from the parrot that shatters him.
Original title: The Parrot
Languages: Khmer

Recommended