រូបថតចុងក្រោយ

រូបថតចុងក្រោយ
2018 year
Cambodia
7 mins, G
Description
និទានពីគោលបំណងរបស់អ្នកស្នេហារូបថតម្នាក់ដែលចង់ថតរូបសង្សាររបស់ខ្លួននៅទីកន្លែងដ៏ពិសេសមួយ ប៉ុន្តែគាត់បានស្លាប់មុនពេលសម្រេចបំណងនោះ ហើយនារីជាសង្សារនៅតែរក្សាការចងចាំនេះរហូត។
Original title: The Last Photo
Languages: Khmer

Recommended