សុបិន្ដ

សុបិន្ដ
2018 year
Cambodia
11 mins, G
Description
ក្មេងស្រីដែលចូលចិត្តអានសៀវភៅម្នាក់ តែងតែសុបិនឃើញបុរសម្នាក់ដែលបានផ្តល់សេចក្តីសេ្នហាពិតឲ្យទៅនាង តែជីវិតពិតមិនដូចនៅក្នុងសុបិន្ដ។
Original title: The Dream
Languages: Khmer

Recommended