ផ្ដើមស្នេហ៍លើឡានក្រុង

Rate

ផ្ដើមស្នេហ៍លើឡានក្រុង

Soyo: 8.9
2018 year
Cambodia
Short-Film
9 mins, G
ផ្ដើមស្នេហ៍លើឡានក្រុង រាល់ពេលធ្វើដំណើរជាមួយឡានក្រុង ​ជ័យ វិសាល​ តែងតែគូររូបនូវអ្វីដែលគាត់បានឃើញពេលនៅលើឡានក្រុង។ សៀវភៅមួយក្បាល ខ្មៅដៃមួយដើម​ ជាមួយនឹងរូបមនុស្សស្រីស្រស់ស្អាតម្នាក់ វាជាថ្ងៃដ៏ពិសេសនៃរូបមួយផ្ទាំងនេះ។​ ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមក គាត់តែងតែរង់ចាំម្ចាស់រូប រាល់ពេលគាត់ជិះឡានក្រុង៕
Original title: The Bus
Languages: Khmer