ទាយាទអាប

ទាយាទអាប
Soyo: 9.1
2007 year
Cambodia
105 mins, R
ធាជាបុរសម្នាក់នៅក្នុងភូមិហើយគាត់មានប្រពន្ធពីរអ្នក ដោយសារការច្រណែនគ្នាប្រពន្ធចុងរបស់ធាបានរៀនមន្ដអាគម៍ស្នេហ៍ដើម្បីអោយធាស្រលាញ់នាងជាងប្រពន្ធដើម។ រហូតថ្ងៃមួយនាងបានក្លាយជាអាបដោយសាររៀនមន្ដអាគម៍ ហើយនាងបានធ្វើអោយប្រពន្ធដើមរបស់ធាក្លាយទៅជាអាបដូចនាងដែរ។ តើធាត្រូវធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដឹងថាប្រពន្ធទាំងពីរក្លាយជាអាប?
Original title: Tea Yeat Arb
Languages: Khmer

Recommended