ខ្សែម៉ែត្រ

ខ្សែម៉ែត្រ
Soyo: 9.0
2018 year
Cambodia
14 mins, G
Description
រៀបរាប់ពីបុរសម្នាក់ដែលជាជាងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ថ្មីម្នាក់ ហើយគាត់ក៏បានព្យាយាមបំពេញការងារ ជូនអតិថិជនដំបូងរបស់គាត់ដែលជាតារាចម្រៀង ហើយអ្នកទាំងពីរបានចាប់ផ្តើមយល់ចិត្តគ្នាម្តងបន្តិចៗ ស្រាប់តែមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានរឿងមួយបានកើតឡើង។
Original title: Tape Measure
Languages: Khmer

Recommended