សង្សារខ្ញុំក្រមុំកូន១

សង្សារខ្ញុំក្រមុំកូន១
Soyo: 9.1
2016 year
Cambodia
97 mins, G
សក្ខណា ជាស្ត្រីវ័យក្មេងដែលមានកូនឈ្មោះ តួ។ នាងបានស្វែងរកការងារអស់ពេលមួយខែប៉ុន្តែរកមិនបានសោះ។ រហូតដល់ថ្ងៃមួយនាងបានក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយហៅសំភាសន៍ការងារ។ នៅពេលដែលនាងចូលដល់ក្នុងក្រុមហ៊ុនជាលើកដំបូង នាងបានជួបជាមួយបុរសពីរនាក់ គ្រឿន និង រិទ្ធ ហើយពួកគេមានបញ្ហាជាមួយគ្នា។ គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះ ពេលដែលនាង ចូលដល់បន្...
Original title: Songha Kromom Kon Mouy
Languages: Khmer

Recommended