ស្រមោល

ស្រមោល
2000 year
Cambodia
115 mins, G
ស្នេហាឆ្លងភពម្នាក់ជាមនុស្ស​ ម្នាក់ជាវិញ្ញាណនៅក្នុងរូបថត។ ដានីកាក្លាយទៅជាអាប ដោយសារតែចង់ជួបមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់និងការសងសឹកគំនុំពីជាតិមុន។
Original title: Shadow
Languages: Khmer

Recommended