ស្រមោល

ស្រមោល
2021 year
Cambodia
10 mins, G
Description
អតីតកាលប្រែថារឿងដែលបានកើតឡើង ក្នុងនោះមានទាំងល្អនឹងភាពឈឺចាប់ ហើយមានរឿងខ្លះដែលធ្លាប់កើតឡើងយើងក៏សង្ឃឹមថាវានឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀងឡើយ។ ក៏ដូចរឿងស្រមោលនេះដែល ព្រោះតែខ្លួនធ្លាប់រងភាពឈឺចាប់ពីអតីត ទើបមិនចង់អោយកូនដើរលើផ្លូវដែលខ្លូនធ្លាប់ដើរ៕
Original title: Shadow
Languages: Khmer

Recommended