អណ្តូងអាថ៌កំបាំង

អណ្តូងអាថ៌កំបាំង
Soyo: 9.0
2008 year
Cambodia
106 mins, G
នៅក្នុងភូមិគ្រឹះមួយ ហាក់ដូចជាមានរឿងអាថ៌កំបាំង ធ្វើអោយគ្រប់គ្នាមានការភ័យខ្លាច ព្រៀបដូចជាមានវិញ្ញាណខ្មោច ចេញពីអណ្ដូងមកលងបន្លាច។
Original title: Secret Well
Languages: Khmer

Recommended