និទានរឿងខ្មោច
School Tales
និទានរឿងខ្មោច
Horror, 2017

Authorize to start watching please

Watch Trailer

និទានរឿងខ្មោច

School Tales

IMDb5.5
2017 year
Thailand
Horror
97 mins
Description
More materials
ក្រុមតន្រ្តីយុវវ័យប្រចាំសាលាមួយក្រុមបានសម្រេចចិត្ត សាកល្បងលេង​​ «រឿងព្រេងខ្មោច»ដែលនៅជុំវិញសាលារៀនរបស់ពួកគេ។ ហើយពួកគេក៏បានជួបរឿងគួរអោយភ៍យខ្លាច៕
Read more