សង្រ្គាមកូនភ្លោះ

សង្រ្គាមកូនភ្លោះ
2006 year
Cambodia
110 mins, G
ដោយសារភាពក្រីក្រ ក្រុមគ្រួសារមួយបានបង្ខំចិត្តបំបែកកូនភ្លោះរបស់គាត់ អោយទៅរស់នៅជាមួយអ្នកផ្សែងនៅឯទីក្រុង។ មិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានជួបគ្នា ប៉ុន្ដែពួកគេបែបជាមានជម្លោះជាមួយគ្នាទៅវិញ ដូច្នេះពួកមានរឿងជាច្រើនត្រូវដោះស្រាយជាមួយគ្នា។
Original title: Sangkhrea Konphloh
Languages: Khmer

Recommended