រ៉ូហ្សា ៥

រ៉ូហ្សា ៥
Soyo: 8.0
2017 year
Cambodia
91 mins, G
រ៉ូហ្សា៥ គឺជារឿងដែលនិយាយអំពីគ្រួសារ ដែលមានសមាជិក ២នាក់ ត្រូវជាម្តាយ និងកូន បានធ្វើការផ្លាស់ទីលំនៅពីប្រទេសបារាំងមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីស្វែងរកសមាជិកគ្រួសារដែលបានបាត់បង់ បន្ទាប់ពីបានស្វែងរកអស់រយៈពេលជាង ១០ឆ្នាំ ពួកគេក៏បានរកឃើញឪពុក ហើយក៏រស់នៅជុំគ្នា។
Original title: Rosa 5
Languages: Khmer

Recommended