មិត្តរួមបន្ទប់
Roommate
មិត្តរួមបន្ទប់
Romance, 2009

Authorize to start watching please

Watch Trailer

មិត្តរួមបន្ទប់

Roommate

IMDb7.1
2009 year
Thailand
Romance
98 mins, G
Description
More materials
ប៉ុបនិងមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនបានបង្កើតក្រុមតន្ដ្រីមួយដើម្បីសុបិន្ដក្លាយជាតារា។ មិនយូរប៉ុន្មានអែននីដែលជាស្រីស្អាតបានចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់ប៉ុប ប៉ុន្ដែហេតុផលរបស់នាងចូលរួមជាមួយក្រុមតន្រ្តីគឺដើម្បីចាប់ផ្តើម ទំនាក់ទំនងស្នេហាជាថ្មីជាមួយប៉ុបតែប៉ណ្ណោះ។ Poppy and her friends formed a band to dream to become a star. Soon Angela, a pretty girl joins a group of pop But the reason she joined the band was to start a new romance with pop aces
Read more