ព្រះសុធុននាងកែវមនោហ៏រា

ព្រះសុធុននាងកែវមនោហ៏រា
Soyo: 10.0
2003 year
Cambodia
124 mins, G
មាននគរមួយមានស្ដេចមួយព្រះអង្គ និងមានព្រះរាជបុត្រាឈ្មោះព្រះសុធុន ព្រះបិតារបស់ព្រះសុធុនបានរើសស្នំជាច្រើនរូបអោយព្រះសុធុន ប៉ុន្ដែព្រះអង្គមិនសព្វព្រះហាទ័យឡើយ។ មានថ្ងៃមួយព្រះអង្គបានសុបិនឃើញបុត្រីរបស់ទេវតា គឺនាងកែវមនោហ៏រាមករួមមេត្រី សុបិននោះបានក្លាចជាការពិត។ ពួកគេទាំងពីរបានរួមរស់ជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន ប៉ុន្ដែដោយសារការច្រណែនពីស្នំរបស់ព្រះអង្គ បានធ្វើអោយព្រះសុធុននិងនាងកែវមនោហ៏រា ព្រាត់ប្រាស់គ្នា.....
Original title: Pres Sothun Neang Keomonorea
Languages: Khmer

Recommended