មមាចប្រលែងភ្លើង

មមាចប្រលែងភ្លើង
Soyo: 9.1
2004 year
Cambodia
137 mins, G
មមាចប្រលែងភ្លើង ជាខ្សែរឿងអប់រំ យុវវ័យកុំអោយគិតតែពីដើរលេង ជាពិសេសជាមួយក្រុមក្មេងពាល ហើយភ្លេចការសិក្សា ធ្វើអោយគ្រួសារអាប់ឪនកត្តិយស ឪពុកម្ដាយ ពិបាកចិត្ដរាល់ពេលវេលា។ ដូចជា​ យុទ្ធ នឹង​ ដា​ តួងអង្គក្នុងរឿង មមាចប្រលែងភ្លើង​ ពួកគេ​​​​ប្រើជិវិតយុវវ័យរបស់ខ្លួនយ៉ាងភ្លើតភ្លើន ជាចុងក្រោយពួកគេត្រូវបានប៉ូលិសឃុំខ្លួន តែអ្នកម្ដាយនៅតែអាណិតស្រលាញ់កូនជានិច្ច៕
Original title: Playing With Fire
Languages: Khmer

Recommended