គ្រួសារ​យើង​តែមួយ

Rate

គ្រួសារ​យើង​តែមួយ

Soyo: 9.3
2019 year
Cambodia
Short-Film
7 mins, G
ព្រោះតែមិនចូលចិត្តនៅ ពេលមានមនុស្សច្រើន​ ទើបនីតាតែងតែគេចមិនចង់ទៅផ្ទះយាយរបស់នាង ពេលមានបុណ្យទានម្ដងៗ។ ប៉ុន្ដែទោះជាយ៉ាងណានៅថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខ នាងត្រូវតែទៅផ្ទះយាយរបស់នាងដដែល តើនាងត្រូវធ្វើយ៉ាងនៅពេលបានជួបបងប្អូនជាច្រើនរបស់នាងនៅទីនោះ?
Original title: Our Family
Languages: Khmer