នាយខ្ជឹបចិត្តស្លុយ នាយកុយចិត្តដាច់

នាយខ្ជឹបចិត្តស្លុយ នាយកុយចិត្តដាច់
2007 year
Cambodia
112 mins, G
ព្រោះតែចង់ជួយឪពុក នាយខ្ជឹបសំរើចចិត្តចាកចេញពីស្រុកកំណើច ដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើ។ ចំនែកនាយកុយវិញ ព្រោះតែខ្លួនជាក្មេងកំព្រានៅតែម្នាក់ឯង ក៏សំរើចចិត្តចាកចេញពីស្រុកកំណើតរកការងារធ្វើដូចនាយខ្ជឹបដែរ។ពួកគេទាំងពីរបានជួបគ្នានៅពេលធ្វើដំណើរ​ ហើយក៏បានធ្វើជាមិត្តនឹងគ្នានៅពេលនោះ។
Original title: Neay Khchoeb Chetsloy Neay Koy Chetdach
Languages: Khmer

Recommended