នាងពួន

នាងពួន
Soyo: 9.0
2010 year
Cambodia
104 mins, G
ដើម្បីផលប្រយោជន៍ ថៅកែរ ចិត្ដចោរ មានគំនិតអាក្រក់ ខ្លាំងណាស់។ គាត់បានជួលមនុស្សជាច្រើននាក់ ធ្វើការអោយគាត់ ព្រោះតែចង់បានរបស់អាថ័ន(នាងពួន) តែដោយនាងពួនមិនមែនជារបស់អាចយកងាយស្រួលទេ។ អ្នកដែលអាចយកវាបាន ទាល់តែជាមនុស្សមាននិស្ស័យ។ គ្រប់គ្នាតែតែនិយាយថា នៅក្នុងព្រៅដ៏ជ្រៅមួយមានប្រាសាទ គឺមាននាងពួន។ តែគ្មានអ្នកណាអាចទៅយកបានឡើយ អ្នកដែរទៅគឺស្លាប់។
Original title: Neang Poun
Languages: Khmer

Recommended