ម៉ែខ្ញុំ ម៉ែគេ

ម៉ែខ្ញុំ ម៉ែគេ
Soyo: 8.5
2020 year
Cambodia
14 mins, G
Description
"ម៉ែខ្ញុំ ម៉ែគេ" ម៉ែខ្ញុំ...មិនមានម៉ូតូជូនខ្ញុំទៅរៀនបានទាន់ពេលដូចម្ដាយឪពុកគេ តែម៉ែតស៊ូនិងលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងជូនកូនទៅរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីឱ្យកូនមានអនាគតល្អប្រសើរ។
Original title: My Mother
Languages: Khmer

Recommended