ម៉ែខ្ញុំ ម៉ែគេ

Rate

ម៉ែខ្ញុំ ម៉ែគេ

Soyo: 8.3
2020 year
Cambodia
Short-Film
14 mins, G
"ម៉ែខ្ញុំ ម៉ែគេ" ម៉ែខ្ញុំ...មិនមានម៉ូតូជូនខ្ញុំទៅរៀនបានទាន់ពេលដូចម្ដាយឪពុកគេ តែម៉ែតស៊ូនិងលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងជូនកូនទៅរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីឱ្យកូនមានអនាគតល្អប្រសើរ។
Original title: My Mother
Languages: Khmer