ស្ដេចស្វាស៊ុនអ៊ូខុង
Monkey King 2
ស្ដេចស្វាស៊ុនអ៊ូខុង
Action, Fantasy, Adventure, 2016

Authorize to start watching please

Watch Trailer

ស្ដេចស្វាស៊ុនអ៊ូខុង

Monkey King 2

IMDb6
2016 year
China, Hong Kong
Action, Fantasy, Adventure
119 mins
Description
More materials
មានព្រះសង្ឃមួយព្រះអង្គ​ បានជាប់គាំងនៅក្នុងតរុងភ្នំរបស់ស្ដេចស្វា​នៅពេលធ្វើដំណើរ។ បន្ទាប់ពីបានជួបស្ដេចស្វា ទើបដឹងថាស្ដេចស្វាវមានភារកិច្ចនាំព្រសង្ឃទៅចម្លងធម៌និងការពារគាត់ពីបីសាច។
Read more