ស្នេហ៍ប្រែរូប

Rate

ស្នេហ៍ប្រែរូប

2009 year
Cambodia
Drama, Comedy
105 mins, G
ព្រោះតែមិនពេញចិត្តនិងការ រៀបការប្ដីថ្មីរបស់ម្ដាយ ទើបស្រីមុំនាងយំស្រែប្រាប់ម្ដាយមិនព្រមទទួលឪពុកចុង ប៉ុន្ដែម្ដាយនាងមិនបានយល់ព្រមឡើយ។​ ព្រោះតែពិបាកចិត្តខ្លាំង ទើបនាងទៅកន្លែងបញ្ចុះសព្វឪពុក ហើយនិយាយរឿងម្ដាយរបស់ខ្លួនអោយខ្មោចឪពុកបានលឺ។ ក្រោយពីខ្មោចឪពុកស្រីមុំបានដឹងរឿងហើយ គាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរវិញ្ញាណស្រីមុំទៅម្ដាយ ហើយវិញ្ញាណម្ដាយស្រីមុំទៅរូបស្រីមុំវិញ។
Original title: Love Change Sex
Languages: Khmer