ស្នេហ៍ប្រែរូប
Love Change Sex
ស្នេហ៍ប្រែរូប
Drama, Comedy, 2009

Authorize to start watching please

Watch Trailer

ស្នេហ៍ប្រែរូប

Love Change Sex

2009 year
Cambodia
Drama, Comedy
105 mins
Description
More materials
ព្រោះតែមិនពេញចិត្តនិងការ រៀបការប្ដីថ្មីរបស់ម្ដាយ ទើបស្រីមុំនាងយំស្រែប្រាប់ម្ដាយមិនព្រមទទួលឪពុកចុង ប៉ុន្ដែម្ដាយនាងមិនបានយល់ព្រមឡើយ។​ ព្រោះតែពិបាកចិត្តខ្លាំង ទើបនាងទៅកន្លែងបញ្ចុះសព្វឪពុក ហើយនិយាយរឿងម្ដាយរបស់ខ្លួនអោយខ្មោចឪពុកបានលឺ។ ក្រោយពីខ្មោចឪពុកស្រីមុំបានដឹងរឿងហើយ គាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរវិញ្ញាណស្រីមុំទៅម្ដាយ ហើយវិញ្ញាណម្ដាយស្រីមុំទៅរូបស្រីមុំវិញ។
Read more