ចាប់ជំរិត

ចាប់ជំរិត
Soyo: 7.1
2017 year
Cambodia
18 mins, G
Description
ឡុងបានចាប់ពង្រត់នារីម្នាក់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្អួតមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនអោយមានការចាប់អារម្មណ៍។ ក្នុងពេលសន្ទនាគ្នា នារីនោះក៏ឆ្លៀងឳកាសវាយ ហើយចាប់ឡុងចងវិញ រួចធ្វើការសំភាសន៍គាត់។ ពួកគេបញ្ចប់ដោយការស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក។ A young man kidnaps a young girl to impress his friends. When she gets an opportunity she knocks him out, ties him up and interviews him. They end up knowing each other well.
Original title: Kidnap
Languages: Khmer

Recommended