ឃុនឆាងឃុនផែន

ឃុនឆាងឃុនផែន
Soyo: 9.4
2007 year
Cambodia
194 mins, G
មេទ័ព ឃុនក្រៃ ជាអ្នកដែលរៀនសិល្ប៍វិជ្ជាខ្លាំងពូកែ ហើយអាចបង្រ្កាបព្រាយបីសាច ខ្មោចអាសូរកាយ។ គាត់ជាមេទ័ពល្អស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងស្ដេច។ ចំណែកកែវជាកូនរបស់មេទ័ពឃុនក្រៃ ក៏បានរៀនសិល្ប៍វិជ្ជាពីឳពុកតាំងពីកុមារ។ ដោយឃុនក្រៃ បានដឹងថាខ្លួនត្រូវអស់អាយុសង្ខារ ដោយវាសនាកំណត់ ទើបគាត់បានបង្ហាត់កូននូវសិល្ប័វិជ្ជាដែលខ្លួនមាន...
Original title: Khunchhang Khunphen
Languages: Khmer

Recommended