រត់បះសក់
Keep Running Sir
រត់បះសក់
Horror, Comedy, 2015

Authorize to start watching please

Watch Trailer

រត់បះសក់

Keep Running Sir

IMDb4.5
2015 year
Thailand
Horror, Comedy
80 mins
Description
More materials
ក្រោយពីមេបញ្ជាការលំដាប់ទីមួយបានស្លាប់យ៉ាងអាថ័កំបាំង។​ ហើយវិញ្ញាណគាត់តែងតែមកលងកូនទាហានណាដែលមិនគោរពវិន័យ ទើបធ្វើអោយពលទាហានថ្មីៗមានការភ័យខ្លាចនឹងវិញ្ញាណលោកមេបញ្ជាការ៕
Read more