កំណប់ឳខ្ញុំ

កំណប់ឳខ្ញុំ
Soyo: 8.9
2017 year
Cambodia
88 mins, G
ដាណែតត្រូវឳពុកម្តាយបង្ខំរៀបការជាមួយវុត្ថាព្រោះពួកគាត់គិតថា វុត្ថាមានកំណប់មហាសាលបន្សល់ពីឳពុក។ ក្រោយរៀបការរួច ពូចក់ និងមីងពៅដឹងថាវុត្ថាគ្មានកំណប់ខឹងខ្លាំងណាស់បានដេញវុត្ថាឲ្យចេញឆ្ងាយពីជីវិតកូនស្រីគាត់។ ក្រោយពីការចាកចេញរបស់វុត្ថាទើបដាណែតដឹងថាវុត្ថាជាមនុស្សល្អ ក៏សម្រេចចិត្តតាមរកវុត្ថា។
Original title: Kamnb Au Khnom
Languages: Khmer

Recommended