ចម្រៀងស្រុកស្រែ
In Country Melody
ចម្រៀងស្រុកស្រែ
Comedy, 2009

Authorize to start watching please

Watch Trailer

ចម្រៀងស្រុកស្រែ

In Country Melody

2009 year
Thailand
Comedy
90 mins, G
Description
More materials
ដោយសារចង់ធ្វើជាអ្នកចម្រៀង មនុស្សមួយក្រុមបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីស្រុកកំណើតមកទីក្រុងដើម្បីចូលប្រឡង។ ប៉ុន្ដែអ្វីៗមិនដូចជាការគិតទុកមុនឡើយ គឺពួកគេជួបបញ្ហាជាច្រើនត្រូវដោះស្រាយ។
Read more