ខ្ញុំធាត់ ចុះយ៉ាងម៉េច?

ខ្ញុំធាត់ ចុះយ៉ាងម៉េច?
Soyo: 7.1
2021 year
Cambodia
27 mins, G
Description
ធីដាគឺជាក្មេងស្រីមានរូបរាងធាត់ តែនាងតែងតែមានក្ដីសុបិន្តចង់ក្លាយជាអ្នករាំនឹងអ្នកចំរៀង ប៉ុន្ដែនាងតែងត្រូវមនុស្សជុំវិញខ្លួន នឹងមិត្តភក្តិសើចចំអកពីក្ដីសុបិន្តរបស់នាង​... ThyDa: Excuse me, I'm fat so what?
Original title: I'm Fat So What?
Languages: Khmer

Recommended