មិនយកទេប្ដីចាស់ ស្អប់ណាស់ប្ដីក្មេង

មិនយកទេប្ដីចាស់ ស្អប់ណាស់ប្ដីក្មេង
2006 year
Cambodia
115 mins, G
មិនយកទេប្ដីចាស​ ស្អប់ណាស់ប្ដីក្មេង ប្ដីក្មេង វាយធ្វើបាបរាល់ថ្ងៃ បោករបស់របរនៅក្នុងផ្ទះ សឹងតែរាល់ថ្ងៃ គិតតែផឹកស៊ី មានស្រីនៅខាងក្រៅ ថែមទាំងមកវាយធ្វើបាបប្រពន្ធកូនទៀត។ សុភា ដោយឃើញបងស្រីត្រូវប្ដីធ្វើបាប ទើបនាងមិនចង់រៀបការជាមួយអ្នកណា។
Original title: I Will Not Get Married
Languages: Khmer

Recommended