សិស្សចំណូលថ្មី

សិស្សចំណូលថ្មី
Soyo: 9.0
2018 year
Cambodia
71 mins, G
ហុងជាសិស្សចំណូលថ្មី ផ្លាស់មករៀននៅភ្នំពេញដោយមិនស្គាល់អ្នកណាទំាងអស់។ នាងមានចរិតទៀងត្រង់ រស់រាយតែមិនសូវមានប្រាជ្ញាគិតយល់អំពីល្បិចរបស់យុវវ័យនៅទីក្រុងឡើយម៉្លោះហើយជារឿយៗនាងត្រូវមិត្តរួមថ្នាក់ធ្វើបាបជាល្បែង សើចចំអកនិងមាក់ងាយ។ នៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយនាងត្រូវបានបង្អកស្រាស្រវឹង។នៅព្រឹកបន្ទាប់រូបថតដេកច្រង៉េងច្រង...
Original title: I'm Not A Fool
Languages: Khmer

Recommended