ក្ដីសង្ឃឹម

Rate

ក្ដីសង្ឃឹម

Soyo: 8.2
2018 year
Cambodia
Short-Film
17 mins, G
តើអ្នកដឹងទេថា​ នៅខាងក្រោយពីការប្រកួតដើម្បីពានរង្វាន់ យុវតីម្នាក់នេះបានតស៊ូខ្លាំងប៉ុណ្ណា​?
Original title: Hope
Languages: Khmer