ផ្ទះសំណាក់

Rate

ផ្ទះសំណាក់

Soyo: 7.7
2019 year
Cambodia
Short-Film
3 mins, G
ថ្ងៃនៃក្តីស្រលាញ់ តើអ្នកនាំមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកទៅណា? Where are you going with your lover on Valentine's Day?
Original title: Guest House
Languages: Khmer