ខ្មោចប្រពន្ធអាទុយ

ខ្មោចប្រពន្ធអាទុយ
Soyo: 7.7
2010 year
Cambodia
107 mins, G
នាយទុយជាមនុស្សដែលញៀននឹងល្បែង ផឹកស៊ីស្រីញីអូនបង គាត់មិនដែលជួយរកស៊ី ឬ គិតរករបរចិញ្ចឹមគ្រសារឡើយ។ ថ្ងៃមួយប្រពន្ធនាយទុយបានចងកសំលាប់ខ្លួន ព្រោះឈឺចិត្តនឹង​ នាយ​ទុយមានស្រីថ្មី។ ប៉ុន្ដែវិញ្ញាណនាងនៅតែតាមលង់ប្ដី មិនអោយប្រព្រត្ដិខុសដូចពីមុនទៀត។ ហើយនាងក៏តាមលងបន្លាចមនុស្សដែលធ្លាប់ដើរលេងសប្បាយជាមួយប្ដីនាងពីមុនផងដែរ។ ដូច្នេះហើយទើប នៅក្នុងភូមិទាំងមូលសុទ្ធតែខ្លាចខ្មោចប្រពន្ធនាយទុយគ្រប់ៗគ្នា។
Original title: Ah Tuy Wife's Ghost
Languages: Khmer

Recommended